En strategisk agenda för internationalisering. SOU 2018:3
Utbildningsdepartementet

En strategisk agenda för internationalisering. SOU 2018:3

Delbetänkande från Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor

55000

550 kr (exkl. moms)

Utredaren föreslår en ny formulering i högskolelagen kring internationalisering: den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning och nationellt och globalt bidra till sådan hållbar utveckling som högskolorna har i uppgift att främja.

Utredaren föreslår en strategi med åtta mål:
    1
  • Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor.
  • Sverige har hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation.
  • Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella eller interkulturella kompetens.
  • De anställda vid universitet och högskolor, inklusive doktoranderna, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät.
  • Villkoren för universiteten och högskolorna att öka strategiskt internationellt samarbete och samverkan är goda.
  • Universitetens och högskolornas möjligheter att bidra till global utveckling och till att lösa globala samhällsutmaningar är goda.
  • Myndighetsstödet för internationalisering av universitet och högskolor är anpassat efter lärosätenas behov.
  • System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade.

Särskild utredare: Agneta Bladh
Tryckt upplaga: