En strategisk agenda för internationalisering. SOU 2018:3
 • Skola och utbildning

En strategisk agenda för internationalisering. SOU 2018:3

Delbetänkande från Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor

55000

550 kr (exkl. moms)

En strategisk agenda för internationalisering. SOU 2018:3

En strategisk agenda för internationalisering. SOU 2018:3

Om publikationen

Utredaren föreslår en ny formulering i högskolelagen kring internationalisering: den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning och nationellt och globalt bidra till sådan hållbar utveckling som högskolorna har i uppgift att främja.

Utredaren föreslår en strategi med åtta mål:
  1
 • Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor.
 • Sverige har hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation.
 • Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella eller interkulturella kompetens.
 • De anställda vid universitet och högskolor, inklusive doktoranderna, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät.
 • Villkoren för universiteten och högskolorna att öka strategiskt internationellt samarbete och samverkan är goda.
 • Universitetens och högskolornas möjligheter att bidra till global utveckling och till att lösa globala samhällsutmaningar är goda.
 • Myndighetsstödet för internationalisering av universitet och högskolor är anpassat efter lärosätenas behov.
 • System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade.

Särskild utredare: Agneta Bladh