En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. Prop. 2016/17:143
Utrikesdepartementet

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. Prop. 2016/17:143

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Det föreslås bland annat att:
  • det bör införas en stadieindelad timplan i grundskolan och att den, i likhet med timplanerna för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, ska regleras på förordningsnivå,
  • regeringen i skollagen ska ges ett bemyndigande att fördela undervisningstiden i grundskolans timplan,
  • benämningarna låg-, mellan- och högstadium ska införas i skollagen,
  • moderna språk ska anges som ett ämne i skollagen,
  • undervisningstiden i sameskolan ska utökas med 48 timmar för språkval,
  • bestämmelsen om anpassad studiegång i grundskolan, specialskolan och sameskolan ska förtydligas så att det framgår att sådant särskilt stöd ska utformas så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan.
Tryckt upplaga: