En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. Prop. 2016/17:143
Utrikesdepartementet

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. Prop. 2016/17:143

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Det föreslås bland annat att:
  • det bör införas en stadieindelad timplan i grundskolan och att den, i likhet med timplanerna för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, ska regleras på förordningsnivå,
  • regeringen i skollagen ska ges ett bemyndigande att fördela undervisningstiden i grundskolans timplan,
  • benämningarna låg-, mellan- och högstadium ska införas i skollagen,
  • moderna språk ska anges som ett ämne i skollagen,
  • undervisningstiden i sameskolan ska utökas med 48 timmar för språkval,
  • bestämmelsen om anpassad studiegång i grundskolan, specialskolan och sameskolan ska förtydligas så att det framgår att sådant särskilt stöd ska utformas så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan.