En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Prop. 2017/18:102
Försvarsdepartementet

En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Prop. 2017/18:102

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras. Straffansvar för intrång på skyddsobjekt ska följa enligt den särskilda bestämmelsen i skyddslagen. Brottet, som ska delas in i två svårhetsgrader, ska rubriceras obehörigt tillträde till skyddsobjekt och omfatta även olovligt kvarstannande.Vidare föreslås att straffet för intrång ska höjas från maximalt ett års till två års fängelse. Böter ska inte längre ingå i straffskalan för brott av normalgraden. För ringa brott ska böter eller fängelse i högst sex månader kunna dömas ut.Förslaget innebär vidare att nuvarande straffskala behålls för brott mot avbildningsförbud eller förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska, men att subsidiaritetsregeln tas bort. Dessa brott rubriceras olovlig avbildning av skyddsobjekt respektive olovlig vattenaktivitet inom skyddsobjekt. Brottet att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få tillträde till ett skyddsobjekt rubriceras lämnande av osann uppgift vid skyddsobjekt, men lämnas i övrigt oförändrat.