En samlad torvprövning. Prop. 2015/16:178
Miljö- och energidepartementet

En samlad torvprövning. Prop. 2015/16:178

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår att lagen om vissa torvfyndigheter (torvlagen) upphävs, vilket skapar ett tydligare regelverk och underlättar tillsynen. Energitorv omfattas i dag av ett så kallat koncessionssystem vilket innebär att mark kan tas i anspråk för torvutvinning utan fastighetsägarens samtycke. Detta system tas nu bort och fastighetsägare får själva bestämma om och i så fall vem som kommer få utvinna torv på deras mark.
Produktdetaljer: