En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken 2016-2020. Skr. 2015/16:86
Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken 2016-2020. Skr. 2015/16:86

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringen redogör för en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016-2020. Regeringen tar nya steg för att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.För att bidra till regeringens mål innehåller skrivelsen ett tydligare jämlikhetsperspektiv och jämställdhetsperspektiv jämfört med föregående strategi. Perspektiven måste genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer om de ska få genomslag. En utgångspunkt för hela ANDT-politiken är rätten till bästa uppnåeliga hälsa som bygger på FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter m.m.
Produktdetaljer: