En robust personalförsörjning av det militära försvaret. SOU 2016:63.
Försvarsdepartementet

En robust personalförsörjning av det militära försvaret. SOU 2016:63.

29700

297 kr (exkl. moms)

Utredningens bedömning är att såväl det försämrade omvärldsläget som svårigheterna att helt på frivillig väg bemanna krigsförbanden motiverar att regeringen fattar beslut om att skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt i form av grundutbildning åter ska tillämpas eftersom det behövs för Sveriges försvarsberedskap.Personalförsörjningen av det militära försvaret ska, enligt utredningen, även i fortsättningen bygga på frivillighet så långt Försvarsmaktens rekryteringskraft medger. Den årliga volymen kallade till mönstring, både män och kvinnor, bör utgå från resultatet av föregående års frivilliga intresseanmälningar. Inriktningen bör vara att antalet uttagna till plikt genom kallelse och antalet som gjort en intresseanmälan och går vidare in i pliktsystemet tillsammans ska uppfylla Försvarsmaktens totala årliga personalbehov.Särskild utredare: Annika Nordgren Christensen.
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!