En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv. Prop. 2018/19:133
Socialdepartementet

En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv. Prop. 2018/19:133

8500

85 kr (exkl. moms)

Ett nytt begrepp, ”riktålder” ska införas för de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet.

Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem och fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut.

Vidare föreslås att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska höjas från 61 till 62 år. I propositionen föreslås också vissa anpassningar till föreslagen höjning av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning.