En översyn av lagen om skiljeförfarande
Justitiedepartementet

En översyn av lagen om skiljeförfarande

8000

80 kr

En särskild utredare ska se över lagen om skiljeförfarande i syfte att säkerställa att skiljeförfarande i Sverige kan fortsätta att vara en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för svenska och utländska parter. I uppdraget ingår bl.a. att:
  • överväga om det i lagen om skiljeförfarande bör införas bestämmelser om hur tillämplig materiell rätt ska fastställas
  • överväga om lagen om skiljeförfarande bör anpassas ytterligare till förekomsten av flerpartsförfaranden,
  • överväga åtgärder för att säkerställa en effektiv och rättssäker klanderprocess, och
  • överväga åtgärder som förenklar deltagande i klanderprocessen för parter som inte kan svenska, t.ex. om engelska i vissa fall ska kunna användas som rättegångsspråk i klanderprocessen.
Utifrån sina överväganden ska utredaren lämna de förslag till författningsändringar som behövs.
Produktdetaljer: