En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället. Ds 2018:4
  • Offentlig rätt

En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället. Ds 2018:4

9500

95 kr (exkl. moms)

En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället. Ds 2018:4

En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället. Ds 2018:4

Om publikationen

Förslag om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder för organisationer som främjar mänskliga rättigheter och värnar demokratin. Statsbidraget kan beviljas då organisationens verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Förslaget innebär i huvudsak följande i förhållande till den nu gällande ordningen.
  • För det första utvidgas målgruppen i den nya stödordningen. Förutom statsstödsberättigade trossamfund kan även ideella föreningar och vissa stiftelser beviljas stöd för säkerhetshöjande åtgärder. Stödet lämnas under förutsättning att vissa angivna villkor i bidragsförordningen är uppfyllda.
  • För det andra ska Kammarkollegiet ansvara för att pröva ansökningar och fördela statsbidraget.
  • För det tredje ska Polismyndigheten yttra sig i samband med prövningen av ansökningar.