.
En ny säkerhetsskyddslag. SOU 2015:25.

En ny säkerhetsskyddslag. SOU 2015:25.

Betänkande från Utredningen om säkerhetsskyddslagen

44700

447 kr (exkl. moms)

En ny säkerhetsskyddslag. SOU 2015:25.

En ny säkerhetsskyddslag. SOU 2015:25.

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 576
  • Utgiven: 2015
  • ISBN/Best.nr: 978-913824258-2
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt

Om publikationen

Föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi.

En bredare ansats för lagen innebär bl.a. att tillgänglighets- och riktighetsaspekterna av information och it-system lyfts fram. På detta sätt vidgas tillämpningsområdet till att ge ett skydd för informationstillgångar i samhällsviktig verksamhet som inte behöver ett skydd från ett konfidentialitetsperspektiv.

Den nya lagen ska medge ett nyanserat säkerhetsskydd som bygger på fyra informationssäkerhetsklasser av internationell modell. Informationssäkerhetsklasserna påverkar utformningen av säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Säkerhetsskyddsanalysen får en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas. Vad verksamhetsansvaret innebär i fråga om säkerhetsskydd förtydligas.

Lagen ska på ett tydligare sätt än i dag ge stöd för internationella säkerhetsskyddsåtaganden och internationell samverkan, bl.a. genom möjligheten att utfärda säkerhetsintyg för personer och leverantörer.
Särskild utredare: Sten Heckscher

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!