En ny regional planering. Prop. 2017/18:266
Näringsdepartementet

En ny regional planering. Prop. 2017/18:266

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag att nya bestämmelser om regional fysisk planering förs in i plan- och bygglagen. Den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Enligt förslaget ska sådan planering ske i Stockholms län och i Skåne län. Regional fysisk planering bör, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av och förutsättningar för sådan planering finns.

Landstinget föreslås bli ansvarigt för den regionala fysiska planeringen inom sitt län. Uppgifterna innefattar bl.a. antagandet av en regionplan. En sådan plan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Vidare föreslås att det ska framgå av regionplanen bl.a. hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med andra nationella, regionala och kommunala planer och program.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 147
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:266
  • ISBN/Best.nr: PROP1718266
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering