En ny ordning för redovisningstillsyn. SOU 2015:19
Finansdepartementet

En ny ordning för redovisningstillsyn. SOU 2015:19

24000

240 kr (exkl. moms)

Har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet. Utredningen lämnar förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige. Utredningen föreslår bl.a att Finansinspektionen, som är behörig myndighet enligt öppenhetsdirektivet, ska ansvara för övervakningen över regelbunden finansiell information som offentliggörs av alla emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: