En ny ordning för redovisningstillsyn. Prop. 2017/18:242
Finansdepartementet

En ny ordning för redovisningstillsyn. Prop. 2017/18:242

10800

108 kr (exkl. moms)

Föreslår en ny ordning för tillsyn över emittenters regelbundna finansiella rapportering (s.k. redovisningstillsyn). Det skainte längre finnas något lagstadgat krav på att en börs ska övervaka regelbunden finansiell information som offentliggörs av emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen driver. I stället föreslås att det ska införas en möjlighet till uppdelat ansvar för redovisningstillsyn, på så sätt att uppgiften att övervakaemittenters regelbundna finansiella information får överlämnas till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet. Finansinspektionen, som behörig myndighet, ska ha kvar det yttersta ansvaret genom sin befogenhet att besluta om ingripanden vid eventuella överträdelser. Enligt förslaget ska ett sådant övervakningsorgan i sin handläggning tillämpa vissa bestämmelser i förvaltningslagen. Organet ska även få ta ut avgifter av de övervakade emittenterna för att bekosta övervakningen.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om värdepappersmarknaden och offentlighets- och sekretesslagen.
Tryckt upplaga: