En ny läkemedelslag. Prop. 2014/15:91.
Socialdepartementet

En ny läkemedelslag. Prop. 2014/15:91.

23000

230 kr (exkl. moms)

Här föreslås att en ny läkemedelslag ska ersätta den nuvarande läkemedelslagen (1992:859) eftersom denna med åren blivit allt mer svåröverskådlig på grund av bland annat omfattande tillägg och ändringar.Bestämmelserna i den nuvarande läkemedelslagen ska, efter en lagteknisk omarbetning, föras över till den nya lagen. I förhållande till nuvarande läkemedelslag är det främst språkliga och redaktionella justeringar som gjorts. Endast ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak föreslåsLagförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.
Produktdetaljer: