En ny lag om ekonomiska föreningar. Prop. 2017/18:185. DEL 1
Justitiedepartementet

En ny lag om ekonomiska föreningar. Prop. 2017/18:185. DEL 1

35900

359 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår en ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen förbättrar förutsättningarna att bedriva kooperativt företagande.

I sakligt hänseende motsvarar den nya lagen i stora delar den hittillsvarande lagen men är mer överskådlig och lättare att tillämpa. Den nya lagen är utformad enligt aktiebolagslagens struktur.

Bland nyheterna kan följande nämnas:
  • Antalet obligatoriska uppgifter i stadgarna för en ekonomisk förening minskar.
  • Det blir förbjudet att utse en styrelseledamot som inte avser att delta i verksamheten eller en verkställande direktör som inte avser att utföra sina uppgifter (en så kallad målvakt).
  • Nya likvidationsgrunder införs. Till exempel ska styrelsen låta föreningsstämman pröva likvidationsfrågan, om det råder betydande osäkerhet om föreningens ekonomiska möjligheter att fortsätta sin verksamhet.
  • Ett förenklat avvecklingsförfarande införs för ekonomiska föreningar som bland annat saknar skulder.

Flera av förslagen omfattar även bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och andra kooperativa företagsformer.
FÖR KOMPLETT PROPOSITION, SE ÄVEN DEL 2, Bilagor, under Relaterade produkter, till höger.
Produktdetaljer: