En nationell alarmeringstjänst. SOU 2018:28 För snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser
Justitiedepartementet

En nationell alarmeringstjänst. SOU 2018:28 För snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser

58000

580 kr (exkl. moms)

I betänkandet föreslår utredningen följande författningsändringar:
  • En ny alarmeringslag och en ny alarmeringsförordning,
  • Upphävande av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,
  • Ändring av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation,
  • Komplettering av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och
  • Komplettering av förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
Härutöver föreslår utredningen att vissa myndigheter – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Sjöfartsverket och länsstyrelserna – ges olika uppdrag, bland annat att utfärda till alarmeringslagen kompletterande föreskrifter.Särskild utredare: Erna Zelmin-Ekenhem
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: