En möjlighet till körkortslån. Prop. 2017/18:161
Arbetsmarknadsdepartementet

En möjlighet till körkortslån. Prop. 2017/18:161

7600

76 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och i lagen om trafikskolor. Ändringarna är ett led i en reglering av ett statligt lån för körkortsutbildning som är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Syftet med ändringarna är att dels skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån, dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt. Sekretess ska enligt förslaget till ändring i offentlighets- och sekretesslagen gälla i ärenden om körkortslån hos CSN för uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

I lagen om trafikskolor föreslås ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om trafikskolors skyldighet att i ärenden om körkortslån lämna uppgifter om elever. I samma lag föreslås en bestämmelse som innebär att i de fall en gärning är straffbelagd både i lagen om trafikskolor och i brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612), så ska straffbestämmelsen i lagen om trafikskolor inte tillämpas.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 128
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:161
  • ISBN/Best.nr: PROP1718161
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Straffrätt & Rättsväsen, Trafik & Transporter, Utbildning & Forskning