En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter
Justitiedepartementet

En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. Syftet med uppdraget är att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning.I uppdraget ingår att överväga följande åtgärder:
  • att införa en civilrättslig sanktionsregel vid bristande kreditprövning,
  • att begränsa den kreditränta och dröjsmålsränta som kreditgivaren får ta ut (räntetak),
  • att begränsa det totala belopp för kostnader som en konsument kan bli skyldig att betala (kostnadstak),
  • att begränsa möjligheten att förlänga lån,
  • att införa ett skriftlighetskrav vid ingående av kreditavtal, och
  • att skärpa marknadsförings- och informationskraven.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs. De åtgärder som föreslås ska i första hand vara riktade mot s.k. snabblån. Om det bedöms lämpligt, får utredaren föreslå att åtgärderna även ska gälla andra slags konsumentkrediter.
Tryckt upplaga: