En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser. Prop. 2015/16:55
Näringsdepartementet

En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser. Prop. 2015/16:55

7600

76 kr (exkl. moms)

Ändring i plan- och bygglagen föreslås, som innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre ska överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen. Förslaget syftar till att med bibehållen rättssäkerhet effektivisera prövningen av sådana beslut, bland annat genom att detaljplaner och områdesbestämmelser snabbare ska kunna få laga kraft.Förslaget stärker samtidigt länsstyrelsens roll och kan därmed på ett aktivare sätt företräda statliga intressen och verka för att regeringens mål.De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.
Produktdetaljer: