En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området
Justitiedepartementet

En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området

8000

80 kr (exkl. moms)

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska utreda vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Kommittén ska bland annat:
  • göra en språklig och strukturell översyn av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen,
  • analysera om skyddet för den personliga integriteten i databaser med utgivningsbevis är tillräckligt,
  • göra en översyn av databasregeln, vilket bland annat innefattar frågor om preskription och ansvar för information i databaser,
  • analysera om möjligheterna för Sverige att delta i internationellt rättsligt samarbete på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området bör utökas,
  • analysera om det finns behov av en undantagsbestämmelse i grundlagarna om produktinformation och
  • analysera om det finns behov av förändringar på radio- och tv-området när det gäller främjande av europeiska produktioner och krav på tillgängliggörande för personer med funktionsnedsättning.
Kommittén ska föreslå de grundlagsändringar och andra lagändringar som den finner motiverade.