En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet. SOU 2017:73
 • Offentlig rätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet. SOU 2017:73

Delbetänkande från Utredningen om kommunal planering av bostäder

18000

180 kr (exkl. moms)

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet. SOU 2017:73

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet. SOU 2017:73

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 135
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:073
 • ISBN/Best.nr: 978-913824674-0
 • Ämnen: Offentlig rätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen föreslår:
 • Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder i hela landet och presenterar resultaten på länsnivå.
 • Landstingen, som från 2019 förutses ha ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i hela landet, genomför dialoger med kommunerna grundade på Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott av bostäder i länets kommuner.
 • Kommunerna gör en bedömning av behovet av tillskott av bostäder i den egna kommunen och dokumenterar detta i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bedömningen i riktlinjerna ska komma till uttryck i kommunens översiktsplan.
 • Landstingen uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning av bedömningarna och verkar för att samordning kommer till stånd.
 • Länsstyrelserna följer upp och analyserar hur kommunernas bedömningar förhåller sig till Boverkets beräkningar.

Genom förslagen etableras en gemensam bild av behovet av tillskott av bostäder på nationell, regional och lokal nivå.För att öka medvetenheten om behovet av bostäder och samsynen inom staten föreslår utredningen att ett stort antal myndigheter ska svara på hur de kan använda sig av Boverkets beräkningar och bidra till att förbättra underlaget för sådana nationella beräkningar.

Enligt utredningen antas förslagen inte ha någon påverkan på bostadsbyggandet på kort sikt med hänsyn till att byggandet i dag i första hand främst begränsas av kapacitetsbrist i byggbranschen. På längre sikt är dock utredningens slutsats att kommunernas mera välgrundade och till omvärlden mera anpassade bedömningar av behovet av tillskott av bostäder kommer att leda till att bostadsbyggande företag möter kommuner med rätt förväntan och planberedskap.

Särskild utredare: Hanna Wiik

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!