En förvaltning som håller ihop. SOU 2015:66
Näringsdepartementet

En förvaltning som håller ihop. SOU 2015:66

24000

240 kr (exkl. moms)

Regeringen behöver fortsätta driva på en utveckling som syftar till att lösa de samverkanshinder som motverkar de övergripande målen med e-förvaltningen. Delegationen lämnar därför följande rekommendationer och ställningstaganden:
  • Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare och företag. Regeringen behöver därför driva en utveckling som leder till att digitala tjänster införs som förstahandsval i offentlig sektor.
  • Regeringen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra ett avgiftsfritt informationsutbyte mellan myndigheter. Utgångspunkten ska vara att myndigheternas samlade informationsmängder ska ses som en myndighetsgemensam resurs och att lösningen ska bidra till en effektivare förvaltning.
  • En långsiktigt hållbar finansieringsmodell för utveckling, förvaltning och drift av förvaltningsgemensamma lösningar är en förutsättning för att nå regeringens mål för e-förvaltningen. Därför behöver regeringen gå vidare med att utreda finansieringsmodeller enligt de överväganden som görs i Budgetpropositionen 2015.
  • Det behövs en ny genomgång av regler som kräver egenhändig underskrift eller fysiska originalexemplar så att onödiga hinder mot elektroniska rutiner kan undanröjas.
  • Det finns behov av att utländska medborgare ska kunna få svensk e-legitimation eller kunna legitimera sig med en utländsk e-legitimation i svenska e-tjänster m.m.
Särskild utredare: Annika BränströmDelegationen har publicerat flera delrapporter, för att hitta dem, v.v. klicka på dir 2009:019, till höger under Lagstiftningskedjan.Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: