En försöksverksamhet med branschskolor. Prop. 2016/17:161
Utbildningsdepartementet

En försöksverksamhet med branschskolor. Prop. 2016/17:161

7600

76 kr (exkl. moms)

Försöksverksamhet att en huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) med bibehållet huvudmannaskap får sluta avtal med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad). De uppgifter som får överlämnas på entreprenad är undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil (yrkesämnen) och undervisning som avser sådant gymnasiearbete som ingår i utbildningen enligt skollagen. Endast en kommun, ett landsting eller en enskild fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa villkor ska kunna få ett godkännande att bedriva branschskola.