Elevhälsan i den nya skollagen
Norstedts Juridik

Elevhälsan i den nya skollagen

Handbok för skolans personal

46400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

464 kr (exkl. moms)

Författare:
Lars-Åke Johnsson
Elevhälsan är en verksamhet som måste finnas i flertalet skolformer, och vars centrala uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen för utbildningen, men också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Det betyder att elevhälsan ska hjälpa till med att se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.
I elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens. För att klara detta uppdrag krävs samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten. Denna bok riktar sig till dig som måste överblicka och tillämpa de många bestämmelser i skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen som reglerar denna viktiga samverkan.
I denna tredje upplaga har beaktats de omfattande ändringar och tillägg som riksdagen under senare år beslutat om i framför allt skollagen men också i lagar på hälso- och sjukvårdens område.
Bland de många aktuella frågor som behandlas i boken kan nämnas
– bedömning av elevs kunskapsutveckling
– utredning av elevs frånvaro
– tidiga stödinsatser med extra anpassningar
– uppföljning av sådan anpassningar
– utbildning för nyanlända elever
– den nya klagomålshanteringen
– den nya förvaltningslagen i skolans verksamhet
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 236
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 978-913911682-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Lars-Åke Johnsson
 • Den nya skollagen (2010:800) ställer ökade krav på elevhälsan när det gäller att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. För att klara detta uppdrag krävs samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten i skolan – en samverkan som regleras av ett flertal bestämmelser i skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

  Den här boken riktar sig till den som vill ha hjälp med att överblicka, tränga in i och tillämpa dessa lagar. Den kan t.ex. användas som en handbok i elevhälsans dagliga verksamhet eller som kurslitteratur i utbildningar inom pedagogik och olika vårdområden.

  Boken behandlar bland annat:
  • omfattningen av hälso- och sjukvården i elevhälsan

  • ansvarsfördelningen mellan rektorn och elevhälsan

  • de olika sekretessbestämmelserna

  • skolsköterskors ansvar som verksamhetschefer eller medicinskt ansvariga

  • utformningen av det skriftliga ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.


 • Målgrupp
  Offentlig förvaltning, Skolledare
  Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2013-04-08
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911682-0