Elevhälsan i den nya skollagen
Norstedts Juridik

Elevhälsan i den nya skollagen

44900

449 kr (exkl. moms)

Elevhälsan är en verksamhet som måste finnas i flertalet skolformer och vars centrala uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen för utbildningen, men också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser.Det betyder att elevhälsan ska hjälpa till med att se till atteleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personligautveckling.I elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterskor,psykologer, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens. För att klara detta uppdrag krävs samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten. Denna bok riktar sig till dig som måste överblicka och tillämpa de många bestämmelser i skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen som reglerar denna viktigasamverkan.I denna av boken har beaktats de många ändringarna i skollagen och i annan lagstiftning, som genomförts under senare år t.ex.den nya patientlagen och den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO).Viktiga frågeställningar som behandlas är bl.a.
  • - utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
  • - minskade krav på dokumentation i skolan
  • - särskilt stöd och åtgärdsprogram
  • - fördelning av resurser och stöd vid funktionsnedsättning
  • - bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
  • - utbildning för nyanlända elever med mottagande och skolgång