Elberedskapsavgift. Prop. 2016/17:201
Miljö- och energidepartementet

Elberedskapsavgift. Prop. 2016/17:201

7600

76 kr (exkl. moms)

En ändring i elberedskapslagen (1997:288) föreslås som innebär ett utvidgat bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om elberedskapsavgift.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288).
Tryckt upplaga: