Effektiv vård. SOU 2016:2
Socialdepartementet

Effektiv vård. SOU 2016:2

47400

474 kr

Analyserar och belyser de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som finns. Utredningen utgångspunkt har varit att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller interaktionen mellan patienten och vården. Vårdens effektivitet avgörs därmed i mötet. En viktig övergripande slutsats sägs det i utredningen, är att en förutsättning för hög effektivitet är att patienten involveras och görs delaktig i processen kring den egna vården i högre utsträckning än i dag. Det sägs vidare att hela tiden utgå från hur patientnytta skapas i det individuella mötet har en avgörande betydelse för effektiviteten.I utredningens uppdrag har betonats analys och samarbete med berörda aktörer och att i dialog med dessa aktörer lämna förslag till åtgärder som kan vidtas på nationell, regional och lokal nivå.Utredningen har bedrivit ett brett utåtriktat arbete. Man har haft kontakter och möten med hundratals aktörer, bl.a. företrädare för patientorganisationer, fackliga organisationer, landsting och regioner, vårdverksamheter på olika nivåer, olika kommunala verksamheter, privata vårdgivare, andra intresseorganisationer, myndigheter, politiska organisationer, tankesmedjor, konsulter, privatpersoner och andra offentliga utredningar.Särskild utredare: Göran Stiernstedt.
Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: