Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk. Prop. 2016/17:22
Finansdepartementet

Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk. Prop. 2016/17:22

51700

517 kr

Förslag om en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (kompletteringslagen). Den nya lagen innehåller de bestämmelser om utredningsbefogenheter och administrativa sanktioner som marknadsmissbruksförordningen föreskriver att medlemsstaterna ska införa.Bestämmelser som föranleds av marknadsmissbruksförordningen införs även i
  • lagen om värdepappersmarknaden och
  • lagen om elektronisk kommunikation.
Följdändringar föreslås i
  • lagen om handel med finansiella instrument,
  • lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och
  • lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.
I propositionen föreslås vidare en ny lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.
Produktdetaljer: