.
Dom tror att dom vet bättre

Dom tror att dom vet bättre

BO:s årsrapport 2020

16500

165 kr (exkl. moms)

Dom tror att dom vet bättre

Dom tror att dom vet bättre

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Barnombudsmannens årsrapport 2020 syftar till att ge en ögonblicksbild av Sverige strax innan lagen trädde ikraft. Vi har pratat med barn om deras syn på sig själva och sina rättigheter, vi har undersökt allmänhetens syn på barnets rättigheter och hur domstolar och utredningar använder ett barnrättsbaserat synsätt. Vi tar avstamp i den faktiska situationen i Sverige idag för att se vad som behöver göras för att stärka barnets rättigheter så att intentionen med barnkonventionen som lag blir verklighet.

I rapporten har BO utgått från barnkonventionens fyra grundprinciper; skydd mot diskriminering (artikel 2), barnets bästa (artikel 3), rätten till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6), åsiktsfrihet, delaktighet och rätten att bli hörd (artikel 12). I den attitydundersökning vi genomfört bland allmänheten har frågorna utgått ifrån grundprinciperna och de observationer och slutsatser som FN:s barnrättskommitté och Barnombudsmannen tidigare dragit gällande tillämpningen av konventionens grundprinciper.

Detsamma gäller för de samtal BO genomfört med barn. Under året gjorde vi också en granskning av tingsrättsdomar där våld använts i uppfostrande syfte. Utifrån granskningen har BO breddat analysen av barnet som rättighetsbärare i utredningar och rättsprocess. I både frågeställningar och analys har BO också använt sig av resonemang och slutsatser som framkommer i olika utredningar.