digitalforvaltning.nu SOU 2017:23
  • Offentlig rätt

digitalforvaltning.nu SOU 2017:23

Delbetänkande från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

22000

220 kr (exkl. moms)

digitalforvaltning.nu SOU 2017:23

digitalforvaltning.nu SOU 2017:23

Om publikationen

Utredningen har i uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster.

Utredningen anser att det behövs en övergripande plan för att stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn. Enligt planen, som enligt utredningen bör bestå av följande sju punkter, ska:
  • regeringen besluta om ett mål för övergången till digital förvaltning,
  • regeringen klargöra vilka de offentliga åtagandena ska vara i den nationella digitala infrastrukturen,
  • myndigheternas uppdrag preciseras, både avseende vad som gäller generellt och vad som är specifikt för vissa myndigheter,
  • myndigheternas och kommunernas arbete med att bygga ut den digitala förvaltningen följas upp genom självutvärdering och verifiering
  • samarbetet mellan staten, kommunerna och landstingen ges fastare former genom överenskommelser och uppföljning,
  • informationssäkerhet och integritetsskydd beaktas i varje skede av arbetet med att bygga ut den digitala förvaltningen,
  • de centrala statliga uppgifterna i arbetet att utveckla den offentliga förvaltningen samlas hos en myndighet.

Särskild utredare: Hans-Eric Holmqvist
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!