Detaljplanekravet SOU 2017:64
Näringsdepartementet

Detaljplanekravet SOU 2017:64

55000

550 kr (exkl. moms)

Föreslår att kravet på detaljplan ska begränsas. I dag finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Utredaren föreslår att ny sammanhållen bebyggelse i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov. Bland annat ska det vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen.Utredningen menar att kommunen behöver ett instrument för att kunna samordna och lösa de frågor som uppstår i komplext byggprojekt. Detaljplanen bör vara huvudregeln, men att kommunen behöver ges reella möjligheter för att kunna släppa kraven på detaljplan i de fall projektet kan genomföras utan detaljplan. Att ta bort detaljplanen från plan- och byggprocessen gör det svårare att hantera sådana projekt. Men vid ett ändrat krav om detaljplan motiverar följdändringar i angränsande lagstiftning. Översiktsplaneutredningens förslag är en del av genomförandet av regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder. Särskild utredare: Inger Holmqvist
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!