.
Detaljplanehandboken

Detaljplanehandboken

Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL

80400

804 kr (exkl. moms)

Detaljplanehandboken

Detaljplanehandboken

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

OBS att boken reviderats i tre senare upplagor, 2015, 2019 och 2023. Rättsläget beskrivs vid respektive tidpunkt.
I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande samt Sociala aspekter.

Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner och statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den är även avsedd som kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor.

Detaljplanehandboken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är även i övrigt uppdaterad efter ny lagstiftning och nya förutsättningar.