Detaljplanehandboken
Norstedts Juridik

Detaljplanehandboken

Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019

69700

697 kr (exkl. moms)

I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande och klimatanpassning, Dagvattenhantering i detaljplanering samt Sociala aspekter.

Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den är även avsedd som kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor.

Detaljplanehandboken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstiftning och nya regler t.o.m. 1 juli 2019.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Spiralbindning
  • Omfång: 296
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913902095-0