.
Detaljplanehandboken

Detaljplanehandboken

Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015

87400

874 kr (exkl. moms)

Detaljplanehandboken

Detaljplanehandboken

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

OBS att boken reviderats i två senare upplagor 2019 och 2023. Rättsläget beskrivs vid respektive tidpunkt.

Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och efter Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (BFS 2015:5, DPB 1). Lagändringarna innebär bland annat nya regler om planprocessen, om genomförandet och om innehållet i och utformningen av detaljplanen. Författarna har inspirerats av ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” från 2002, Boverkets allmänna råd enligt den äldre plan- och bygglagen. Innehåll och upplägg är dock väsentligt annorlunda, dels på grund av införandet av den nya plan- och bygglagen 2010:900 och dels för att nya viktiga kunskapsområden för detaljplaneringen har tillkommit. Handboken återger också visst relevant innehåll från Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken i dess version före årsskiftet 2014/2015.