.
Detaljplanehandboken

Detaljplanehandboken

Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019

82300

823 kr (exkl. moms)

Detaljplanehandboken

Detaljplanehandboken

Lagerstatus: Tillfälligt slut

Om boken

OBS att boken har reviderats i en fjärde upplaga 2023. Tidigare utkomna upplagor från 2013 och 2015 som beskriver rättsläget vid respektive tidpunkt, finns fortfarande tillgängliga.

I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande och klimatanpassning, Dagvattenhantering i detaljplanering samt Sociala aspekter. Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den är även avsedd som kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor. Detaljplanehandboken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstiftning och nya regler t.o.m. 1 juli 2019.