Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering. Prop. 2017/18:123
Justitiedepartementet

Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering. Prop. 2017/18:123

10800

108 kr

Regeringen föreslår en tydligare brottsbeskrivning, ett bättre skydd för barn och en skärpning av straffskalan.I sak föreslås att de så kallade otillbörliga medlen ska förtydligas, att straffansvar för brott mot en person som är under arton år ska gälla även vid oaktsamhet i fråga om offrets ålder och att minimistraffet för människohandel, mindre grovt brott, ska skärpas till fängelse i sex månader.För att stärka det straffrättsliga skyddet mot exploatering av personer i arbete och tiggeri föreslås vidare att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, människoexploatering. Brottet består i att genom olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation exploatera en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri.Om brottet har avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av annan, kan dömas för grov människoexploatering.
Produktdetaljer: