Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007
Statens folkhälsoinstitut

Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007

13000

130 kr

Trots att konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak inte ökade under 2007 fortsatte de flesta skadorna att öka. Exempelvis skedde en stor ökning av antalet unga som vårdades för alkoholförgiftning. Rapporten beskriver hur arbetet med förebyggande insatser såg ut under året.

Antalet aktiviteter inom lokalt förebyggande insatser på alkohol- och narkotikaområdet växte under året. Inom tobaksområdet var aktiviteterna dock ganska få. Merparten av insatserna var riktade till barn och ungdomar inom skolan - men även de tillgänglighetsbegränsande insatserna ökade genom exempelvis spridandet av metoden Ansvarsfull alkoholservering i Sveriges kommuner.

Produktdetaljer: