Den personliga integriteten
Justitiedepartementet

Den personliga integriteten

8000

80 kr (exkl. moms)

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska:
  • utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera sådana faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik i såväl privat som offentlig verksamhet samt inom ramen för detta arbete följa upp effekterna i lagstiftningsarbetet av förstärkningen av grundlagsskyddet för den personliga integriteten som genomfördes 2011, och
  • med beaktande av samhälls- och teknikutvecklingen i stort och mot bakgrund av slutsatserna av kartläggnings- och analysuppdraget, följa upp betänkandet Skyddet för den personliga integriteten (SOU 2008:3) när det gäller behovet av att inrätta ett integritetsskyddsråd och särskilt överväga om de uppgifter som ett sådant råd i så fall bör ges lämpligen kan fullgöras av en befintlig myndighet, samt föreslå nödvändiga författningsändringar.

Kommittén får, om den bedömer att det är lämpligt, lämna ett eller flera delbetänkanden. I uppdraget ingår inte att föreslå ändringar i grundlag.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 13
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Dir. 2014:065
  • ISBN/Best.nr: 68714-065
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen