Den nya skollagen
Utbildningsdepartementet

Den nya skollagen

38000

380 kr (exkl. moms)

Utbildningsdepartementet har omarbetat skollagen totalt och presenterar här sina förslag. Det är en mängd områden som berörs, bland annat elevers och vårdnadshavares rättssäkerhet och skarpare sanktioner för Skolinspektionen. Dessutom lämnas förslag som betonar elevernas rätt att lära sig så mycket som möjligt.

Skolinspektionen ska få utökade möjligheter till sanktioner mot de dem som missköter sig. Dessa sanktionsmöjligheter innefattar exempelvis vitesförelägganden, att själv rätta till missförhållanden i en kommunal skola, indraget tillstånd för skolor som gång på gång får åtgärdsförelägganden för samma sak, samt att i särskilt allvarliga fall stänga en skola med omedelbar verkan.Man vill vidare tydliggöra rättigheterna för elever som behöver stöd och hjälp, och kraven på att utreda behoven för särskilt stöd ska bli tydligare. Man anser även att beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas.Elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan - även inom fristående skolor. De ska även ha tillgång till studie- och yrkesvägledning, samt skolbibliotek.Antagningstester för särskilda profilklasser ska tillåtas från årskurs sju i grundskolan, för att identifiera elever med speciella färdigheter i ett ämne.Man vill förtydliga de allmänna befogenheterna hos lärare och rektorer, och införa en trappa av sanktioner med disciplinära åtgärder för elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Några sådana åtgärder är "försittning", skriftlig varning, samt tillfällig avstängning.När det gäller förskolan föreslås det att denna ska bli en egen skolform. Fristående skolor och förskolor ska bli en del av skolväsendet, och friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor. Därmed ska de nästan utan undantag följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.Några andra förslag är att Skolinspektionen ges möjlighet att granska vilka bidrag en skola får, att skolmaten ska vara näringsriktig och en minskad byråkrati. Dessutom vill man ta bort möjligheten att läsa redan godkända gymnasiekurser på komvux för att höja sitt betyg.

Teckna stående order på Ds från Utbildningsdepartementet!