Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning
Kulturdepartementet

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Syftet med översynen är att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

Utredaren ska bl.a:
 • redovisa hur de demokrativillkor som finns i de förordningar som styr den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer är utformade,
 • göra en samlad analys av vilka svårigheter och utmaningar de ansvariga myndigheterna och det civila samhället har med dagens system, såväl vad gäller beslut om bidragsgivning utifrån demokrativillkoret som hur efterlevnaden av villkoret följs upp,
 • föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen med beaktande av föreningsfriheten,
 • samverka med de bidragsutbetalande myndigheterna och företrädare för civilsamhällets organisationer i arbetet med att ta fram ett nytt tillämpbart demokrativillkor,
 • analysera vilka delar av en bidragssökande organisations uppbyggnad och verksamhet som ska granskas i förhållande till demokrativillkoret och hur denna granskning bör genomföras, och
 • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 9
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2018:019
 • ISBN/Best.nr: 68718-019
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Offentlig förvaltning