De svenska energimarknaderna - en samhällsekonomisk analys. SOU 2014:37.
Finansdepartementet

De svenska energimarknaderna - en samhällsekonomisk analys. SOU 2014:37.

24000

240 kr

Författare:
Lars Bergman
Presenterar en samhällsekonomisk analys av de svenska energimarknaderna. Analysen har genomförts av professor Lars Bergman vid Handelshögskolan i Stockholm. Väl fungerande energimarknader har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen på både kort och lång sikt.För Långtidsutredningen som bl.a. har till uppgift att presentera en samlad bedömning av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen är en välbalanserad analys av energimarknaderna av central betydelse. Bergmans genomgång tar sin utgångspunkt i utvecklingen på de internationella och nationella marknaderna för bl.a. fossilbränslen, utsläppsrätter, elcertifikat och fjärrvärme. Analysen fokuseras på den nordiska elmarknaden. Den centrala fråga som belyses är hur väl marknaderna fungerar i dag, hur de kan komma att utvecklas framöver och vad det betyder för den svenska energiförsörjningen.Arbetet med analysen har följts av en referensgrupp med goda kunskaper inom området. Som alltid i dessa sammanhang svarar författaren själv för de bedömningar och slutsatser som presenteras.
Samhällsekonomisk analys av: Lars Bergman.Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: