Comparative study of legislation and legal practices in the Nordic countries concerning labour inspection
Norstedts Juridik

Comparative study of legislation and legal practices in the Nordic countries concerning labour inspection

46700

467 kr (exkl. moms)

Stora likheter i lag och rätt inom arbetslivet i de nordiska länderna, men skillnader finns!Presenterar en jämförande undersökning av lagstiftning och rättspraxis när det gäller arbetslivet i de nordiska länderna. I varje landrapport granskades tre områden: (1) Administrationen, (2) myndigheternas tillämpning av lagstiftningen och hur långt deras befogenheter sträcker sig samt (3) innehållet i lagstiftningen och vilka som berörs av denna.Slutsatsen är att det inte finns några större skillnader mellan de nordiska länderna. De skillnader som trots allt kan konstateras är bl.a.:
  • Finland saknar en separat myndighet för arbetslivstillsyn. Denna funktion sorterar under hälsovårdsministeriet och myndigheterna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
  • Finland är det enda land som har särskilda bestämmelser för arbetstillsynsmyndighetens oberoende
  • Island har den mest heltäckande synen på arbetsmiljön eftersom man också inbegriper utbildning och forskning
  • Svenska och danska myndigheter får självständigt utfärda arbetsmiljöföreskrifter
  • Sanktionerna vid överträdelser av arbetsmiljöregler varierar kraftigt från land till land, liksom straffansvaret (om det gäller fysiska eller juridiska personer).
    Leveranstid 2-3 veckor.Språk: engelska