Cancer Incidence in Sweden 2011
Norstedts Juridik

Cancer Incidence in Sweden 2011

13200

132 kr

Cancerfallen ökar bland både män och kvinnorUnder 2011 har 57 726 maligna cancerfall diagnosticerats och rapporterats till cancerregistret i Sverige.Könsfördelningen är relativt jämn: 52 procent av fallen är bland män och 48 procent bland kvinnor. Antalet personer för vilka cancer har diagnostiserats för första gången är 46 286. Cancerfallen har ökat under de två senaste decennierna med i genomsnitt 2,1 procent för män och 1,5 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur men även av screening och förbättrade diagnostiska metoder.
Produktdetaljer: