Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- ochLuganokonventionerna
Norstedts Juridik

Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- ochLuganokonventionerna

119700

1,197 kr (exkl. moms)

En systematisk framställning av Bryssel I-förordningen som beaktar konventionerna på området, såväl avtalet med Danmark som trädde i kraft den 1 juli 2007 som Lugano II.

Den andra upplagan är omarbetad uppdaterad m.h.t. rättspraxis, lagändringar och litteratur, i synnerhet har EG-domstolens tolkningsavgöranden genomgående beaktats. Särskilt är denna praxis rörande Brysselkonventionen av avgörande betydelse för tolkningen av Luganokonventionen och står sig till största delen även när det gäller tolkningen av Bryssel I-förordningen.Genom Bryssel I-förordningen och konventionerna har gemensamma regler om domstols behörighet och om "fri rörlighet för domar" i privaträttsliga tvister införts i EU- och EFTA-staterna. Härigenom har dessa stater i väsentliga hänseenden kommit att utgöra ett enda jurisdiktionsområde.I svensk rätt har de nämnda regelverken medfört en djupgående omvandling och europeisering av den internationella processrättens mest centrala delar. De har också stor praktisk betydelse för svensk utrikeshandel.