Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS). Prop. 2014/15:82
Justitiedepartementet

Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS). Prop. 2014/15:82

10800

108 kr (exkl. moms)

Genom det så kallade VIS-rådsbeslutet öppnas en möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att under vissa begränsade förutsättningar kunna få tillgång till uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) i syfteatt förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. VIS är en för medlemsstaterna i Europeiska unionen gemensam databas för viseringar och administreras av unionen.
Regeringen föreslår de lagändringar som krävs för att genomföra VIS-rådsbeslutet. De nya bestämmelserna förs in i lagen om internationellt polisiärt samarbete. Förslaget omfattar regler om bland annat villkoren för sökning i VIS och begränsningar i användningen av VIS-uppgifter.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
Tryckt upplaga: