Brott och digitala bevis
Norstedts Juridik

Brott och digitala bevis

54100

541 kr (exkl. moms)

Informationstekniken påverkar numera all verksamhet i vårt samhälle – även rättsväsendet. Det gäller inte minst IT-relaterade brott och digital bevisning. Handledningen Brott och digitala bevis är ett stöd för den som söker efter fakta eller vägledning i fråga om säkring, analys, presentation, värdering och övrig hantering av digitala bevis. Den nya upplagan innehåller bland annat kommentarer till ny lagstiftning avseende dataintrång och upphovsrättsbrott, redovisning av praxis i fråga om personuppgiftslagens tillämplighet på Internet och frågor som rör rättsläget avseende lagen om elektronisk kommunikation. Några rättsfall som fanns med i den första upplagan har ersatts av nya. Texten har i vissa delar moderniserats och några faktaavsnitt har uppdaterats. Boken ger en översikt av vad som kan sägas utgöra digitala bevis, begreppsfrågor, nationella och internationella kvalitetsnormer, polisens arbete vid bevissäkring i IT-miljöer samt en del praktiska exempel. Vidare beskrivs tekniska och sociala förhållanden, som kan ha betydelse för förståelsen av hanteringen. Brott där digital bevisning kan vara ett avgörande inslag – bland annat dataintrång, bedrägeri, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, narkotikabrott samt brott mot upphovsrättslagen och personuppgiftslagen – redovisas tillsammans med vissa tillämpliga utdrag ur lagtexten. Poliser, åklagare, domare, brottmålsadvokater och personer inom IT-säkerhetssektorn kan ha stor nytta av handledningen. Materialet är användbart även inom civil- och förvaltningsrätt och högskoleutbildning. Också den som söker specifika fakta med anknytning till IT-relaterad kriminalitet eller digitala bevis kan ha nytta av denna handledning. Stefan Kronqvist är chef för Rikskriminalpolisens IT-brottssektion och har lång erfarenhet av IT-relaterade brottsutredningar och frågor som rör digitala bevis.