Bostadsförsörjning och riksintressen. SOU 2014:59
Miljödepartementet

Bostadsförsörjning och riksintressen. SOU 2014:59

24000

240 kr

Har särskilt analyserat om riksintressen hindrar angeläget bostadsbyggande och orsakerna till detta. Utredningen har också prövat förslag om bostadsförsörjning som riksintresse och andra möjligheter till avvägning mellan bostadsförsörjning och riksintressen, i dialog med myndigheter och andra intressenter.Utredningen anser att det för närvarande finns andra hinder för angeläget bostadsbyggande som är betydligt större än de hinder som beror på förekomst av riksintressen. En stor del av problemen som ändå upplevs beror på otydligheter i riksintressesystemet som orsakar svårigheter i den praktiska tillämpningen av bestämmelserna. Utredningens uppfattning är att ett genomförande av de kommande förslagen i slutbetänkandet kan undanröja många av dessa tillämpningssvårigheter.
Särskild utredare: Elisabet Falemo>Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!
Produktdetaljer: