.
Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen
  • Redovisning och revision
  • Redovisning och Revision

Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen

Christer Westermark

Samt normer för hållbarhetsredovisning

0
Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Den omarbetade tredje upplagan av boken om lagar om bokföring och revision har tagit hänsyn till de ändringar i lagar och praxis som skettunder de senaste åren. Eftersom bokföringslagen är en ramlag är de normgivande organens roll betydande. Innebörden av god redovisningssed är central för såväl redovisning som företagsbeskattning. Den goda redovisningsseden utvecklas genom Bokföringsnämndens direkta och indirekta normgivning och även genom Högsta förvaltningsdomstolens domar i skattemål där redovisningsfrågan är avgörande för målets utgång. Revisionslagen stadgar att revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorslagen reglerar utbildning och personliga krav när det gäller de personer som är verksamma som revisorer. Revisorsförordningen utgör ett komplement till revisorslagen. Revisorsnämnden ansvarar för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Ett nytt kapitel har tillkommit om hållbarhetsredovisning, som beskriver hur företaget förhåller sig till de tre komponenterna ekonomi, miljö och samhälle i syfte att uppnå hållbar utveckling. Redovisningen sker vanligtvis enligt riktlinjer från organisationen Global Reporting Initiative, GRI, som vunnit acceptans såväl internationellt som i Sverige.