Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen
Norstedts Juridik

Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen

Samt normer för hållbarhetsredovisning

86800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

868 kr (exkl. moms)

Författare:
Christer Westermark
Den omarbetade tredje upplagan av boken om lagar om bokföring och revision har tagit hänsyn till de ändringar i lagar och praxis som skett
under de senaste åren.
 
Eftersom bokföringslagen är en ramlag är de normgivande organens roll betydande. Innebörden av god redovisningssed är central för såväl redovisning som företagsbeskattning. Den goda redovisningsseden utvecklas genom Bokföringsnämndens direkta och indirekta normgivning och även genom Högsta förvaltningsdomstolens domar i skattemål där redovisningsfrågan är avgörande för målets utgång.
 
Revisionslagen stadgar att revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.
 
Revisorslagen reglerar utbildning och personliga krav när det gäller de personer som är verksamma som revisorer. Revisorsförordningen utgör ett komplement till revisorslagen. Revisorsnämnden ansvarar för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.
 
Ett nytt kapitel har tillkommit om hållbarhetsredovisning, som beskriver hur företaget förhåller sig till de tre komponenterna ekonomi, miljö och samhälle i syfte att uppnå hållbar utveckling. Redovisningen sker vanligtvis enligt riktlinjer från organisationen Global Reporting Initiative, GRI, som vunnit acceptans såväl internationellt som i Sverige.
 
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 430
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913901607-6

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Christer Westermark
Den omarbetade tredje upplagan av boken om lagar om bokföring och revision har tagit hänsyn till de ändringar i lagar och praxis som skett
under de senaste åren.
 
Eftersom bokföringslagen är en ramlag är de normgivande organens roll betydande. Innebörden av god redovisningssed är central för såväl redovisning som företagsbeskattning. Den goda redovisningsseden utvecklas genom Bokföringsnämndens direkta och indirekta normgivning och även genom Högsta förvaltningsdomstolens domar i skattemål där redovisningsfrågan är avgörande för målets utgång.
 
Revisionslagen stadgar att revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.
 
Revisorslagen reglerar utbildning och personliga krav när det gäller de personer som är verksamma som revisorer. Revisorsförordningen utgör ett komplement till revisorslagen. Revisorsnämnden ansvarar för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.
 
Ett nytt kapitel har tillkommit om hållbarhetsredovisning, som beskriver hur företaget förhåller sig till de tre komponenterna ekonomi, miljö och samhälle i syfte att uppnå hållbar utveckling. Redovisningen sker vanligtvis enligt riktlinjer från organisationen Global Reporting Initiative, GRI, som vunnit acceptans såväl internationellt som i Sverige.
 
Målgrupp
Finansiella, Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Redovisning och revision
  • Publicerad: 2012-01-30
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913901607-6