Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga. SOU 2014:3
Socialdepartementet

Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga. SOU 2014:3

28000

280 kr (exkl. moms)

Ser över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVUoch lämnar förslag till flera alternativ än vad som finns i dag. Förslagen ska svara mot barns och ungas skiftandebehov, säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i verksamheten och tillgodose barns och ungas behov av skydd.Därutöver behandlas bland annat om kraven på familjehems- och jourhemsföräldrars lämplighet bör skärpas, omprivata verksamheter inom familjehemsvården i vissa fall bör vara tillståndspliktiga samt hur kraven bör utformas på verksamheter som befinner sig i gränslandet mellan familjehem och hem för vård eller boende (HVB).I betänkandet behandlas dessutom en rad andra frågor som är av vikt för att ge förutsättningar för en god ochsäker vård. Utredningen har lagt stor vikt vid att inhämta information och synpunkter från olika aktörer inom området, t.ex. representanter från socialtjänsten, rättsväsendet, branschorganisationer för HVB familjehemsorganisationer och organisationer som på olika sätt arbetar för att stärka barns rättigheter.
Särskild utredare: Håkan Ceder Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!